Mac users, Yosemite: Can you change Cubase menu font size?

What screen/screen resolution are you using?

No way of doing it in Cubase, AFAIK.