UR44 multiple outputs

Tóm tắt luận văn thạc sĩ marketing trực tiếp[/b]

Trong bài viết sau đây, Luận Văn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về marketing trực tiếp. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
Tên đề tài: Marketing trực tiếp tại Công ty cổ phần Logistic cảng Đà Nẵng

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường, khi cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, các doanh nghiệp không muốn phung phí nguồn lực để đầu tư cho hoạt động marketing hướng đến mọi người. Chính vì vậy, marketing trực tiếp với ưu thế đáp ứng được mong muốn đó sẽ ngày càng được xem là một công cụ hữu hiệu cho các doanh nghiệp sử dụng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.viết thuê luân văn
Tại Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng, do mới được thành lập nên các hoạt động marketing chỉ mới được hình thành và là một bộ phận trong tổng thể các hoạt động kinh doanh của công ty, chính vì vậy việc ứng dụng marketing trực tiếp vào hoạt động kinh doanh thực hiện chưa được tốt, chính sách marketing mà đặc biệt là marketing trực tiếp cần được xây dựng và tiến hành nhằm đảm bảo điều kiện kinh doanh được thuận lợi nhất, đó là việc hoàn thiện chính sách marketing trực tiếp tại Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng. Lý thuyết tháp nhu cầu của Maslow
2. Mục đích nghiên cứu

 • Đề tài nghiên cứu lý luận về marketing trực tiếp, tiến trình áp dụng trong các doanh nghiệp;
 • Phân tích và đánh giá thực trạng công tác marketing trực tiếp tại Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;
 • Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing trực tiếp tại Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng là hoạt ñộng kinh doanh và marketing trực tiếp tại Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;
 • Phạm vi nghiên cứu Đề tài là tại Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng, các số liệu và dữ liệu thu thập đến hết tháng 12/2010.
  4. Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử;
 • Các phương pháp phân tích, tổng hợp và thống kê.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn chia làm 3 chương:
  Chương 1: Những lý luận cơ bản về marketing trực tiếp trong tổ chức kinh doanh
  Chương 2: Tình hình kinh doanh và hoạt động marketing trực tiếp tại Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng
  Chương 3: Hoàn thiện công tác marketing trực tiếp tại Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng

Kết luậnhttps://linkhay.com/link/3010955/dich-vu-lam-luan-van-tot-nghiep-dai-hoc-tai-luan-van-25
Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/

vielleicht hier mal fragen https://www.steinberg.net/forums/viewforum.php?f=299